Jdi na obsah Jdi na menu
 


Škola

14. 5. 2021

Vážené sestry a bratři,

Obracíme se na Vás se závažnou skutečností, která se jen zdánlivě týká jedné náboženské obce, jedné diecéze. Prostupuje do života každého z nás, protože všichni jsme ratolesti jednoho stromu a jde nám o to, aby rostly k Boží slávě a k naší spáse. Vyzýváme Vás proto, abyste intervenovali ve vašich náboženských obcích, vikariátech a diecézích ve prospěch nápravy, ve prospěch očisty naší církve. Jen touto nápravou můžeme svítit světlem Boží pravdy, nikoliv solí, která pozbyla chuti.

  1. září v roce 2020 se nám po značném úsilí podařilo otevřít Církevní základní školu mistra Jana Husa v Rakovníku. Dílo jsme vnímali jako velkou misijní příležitost, kde se budou děti vzdělávat alternativní formou a současně se seznamovat s principy křesťanství. Pražská diecézní rada jako zřizovatel školy půjčila náboženské obci na opravu školy necelých 7 milionů na komerční úrok 4,7 % s tím, že vše pak zaplatí škola z nájmů. S ohledem na výši částky slíbil realizátor přestavby Miroslav Vrána, že školu dostatečně vybaví tak, aby mohla bez problémů zahájit provoz. Je to logické, protože škola, která získá státní dotaci až v době zahájení výuky nebo později, potřebuje nějaké finanční prostředky do začátku. Tyto sliby však zdaleka nebyly splněny, škola nedostala to, co potřebovala a objevovaly se různé závady a nedodělky v rekonstrukci. O nich byl průběžně informován duchovní náboženské obce Jiří Macoun.
  2. lednu 2021 se ředitelka školy Ivona Kršková dozvěděla, že realizátor přestavby Miroslav Vrána prodělal v minulých letech několik exekucí a další exekucí prochází. Jedná se o dluh finančním úřadům, na pojistném sociálním zabezpečení a sedmi zdravotním pojišťovnám. Biskup byl o tom obratem informován a vyzván, aby zřizovatel provedl nad rekonstrukcí školy audit a v této souvislosti odvolal Miroslava Vránu z rady školy (školské právnické osoby). Tato výzva zůstala bez odpovědi. Ředitelka sice kdysi podpořila navržení Miroslava Vrány jako člena rady školy, nicméně po zjištění závad rekonstrukce a jeho exekucí své stanovisko logicky změnila. Pan Vrána byl realizátorem rekonstrukce budovy školy, který zodpovídá za vady. Současně je členem rady starších náboženské obce Rakovník, která by mohla vznést požadavek na reklamaci. Zároveň je členem rady školy, ta má dbát na řádné hospodaření školy a určuje finanční politiku školy. Pražská diecéze však Miroslava Vránu z funkce neodvolala a nechala ho realizovat i další zakázku v pražské diecézi. Jen uvádím, že v případě státních zakázek je vyžadována bezdlužnost realizátora.

Celá situace se nelíbí ani zaměstnancům školy, kteří měli co dělat, aby školu vlastními silami do počátku vybavili. Ti ve svém volném čase odstraňovali závady na nemovitosti a přišlo jim nespravedlivé, že tuto práci bude muset škola zaplatit Miroslavu Vránovi v rámci splátek z rekonstrukce.

Pedagogové vyčíslili vnitřní dluh škole, který činil 783 000 Kč. Na seznamu je reálné materiální vybavení, které při spuštění projektu chybělo. Zaměstnanci si samozřejmě uvědomují, že nelze mít vše hned. Mrzí je však vlažný postoj církve.

V poslední době po církvi koluje informace, že zaměstnanci a ředitelka berou v rakovnické škole přemrštěné mzdy. Chtěla bych uvést, že všichni pedagogové včetně ředitelky berou za náročnější malotřídní práci nižší mzdu než by měli ve státní škole. Vznikla zde proto odborová organizace, která kromě toho, že jedná s ředitelkou, žádala jednání také s pražskou diecézí. Ta jednání s odbory úplně odmítla s odůvodněním, že partnerem pro odbory je ředitelka školy a že s odbory budou jednat až tehdy, když ředitelka ve své činnosti pochybí. Biskup odmítl školu finančně podpořit, třebaže jej ředitelka dopředu varovala, že by „vyhořelí“ zaměstnanci mohli nakonec odejít a podat nepříznivý obraz o církvi ve svém okolí. Za celou dobu fungování školy si biskup i přes naše prosby nenašel čas, aby se setkal se zaměstnanci školy a pohovořil s nimi o jejich problémech.

Od doby, kdy ředitelka školy upozornila na problematickou rekonstrukci, stala se terčem nesmírného nátlaku ze strany rady š. p. o. Někteří členové rady ředitelku zavalili úkoly, termíny a zprávami, jejichž řešení bylo naprosto nad rámec její pracovní doby a často paralyzovalo plnění jejích pracovních povinností vůči škole a státu. Rada o svých krocích průběžně elektronicky informovala pražského biskupa. Naopak ředitelce se e -maily zasílané biskupovi začaly vracet jako nedoručitelné, a tak s ním začala komunikovat přes datovou schránku. Předseda rady š. p. o. Jiří Macoun nařídil, aby ředitelka prioritně platila nájem jeho náboženské obci, mzdy zaměstnancům a energie, namísto pomůcek na výuku, hygienických a dalších potřeb, které jsou pro školu i s ohledem na legislativu nezbytné.

Tlak se ještě zvýšil, když ředitelka zaslala na ústřední radu žádost, aby rekonstrukci školy vyšetřil Církevní revizní finanční výbor. Tato žádost byla postoupena k diecéznímu reviznímu finančnímu výboru, který kontrolu budovy provedl 8. dubna 2021. Po celou dobu kontroly neměl nikdo potřebu požádat přítomného školníka, aby jim ve škole ukázal případné nedostatky. Následně členka kontrolního výboru Marie Hánová zaslala dopis, v němž tvrdila, že pan Vrána provedl práce nad rámec svých povinností a jen na vybavení utratil 450 000 Kč. Své tvrzení podepřela křesťanskou vírou a odkázala se na Husova slova o pravdě.

Výčet předmětů zakoupených panem Vránou, který Marie Hánová na ukázku uvedla, ale vzbudil ze strany zaměstnanců školy pochybnosti. Marie Hánová byla členem školské rady vyzvána, aby předložila položkový seznam zakoupeného vybavení. Hánová to odmítla. Prý ona i náboženská obec Rakovník ctí GDPR! Je zajímavé, že při schůzi s rodiči 21. dubna 2021 sama Marie Hánová rodičům nabídla, že jim seznam na požádání někdy předloží, že to není nic proti ničemu. Na školské radě Marie Hánová vytkla ředitelce školy, že má tu drzost zjišťovat si, že pan Vrána je v exekuci. Myslíme si ale, že jako členka kontrolního orgánu by si sama měla Marie Hánová tyto skutečnosti zjišťovat. Církev by měla stejně jako stát zadávat zakázky jen osobám s prokázanou bezdlužností. S ohledem na celkovou situaci se ředitelka školy rozhodla trestní oznámení ve věci rekonstrukce budovy školy.

Tlak rady š. p. o. se dlouhodobě odráží na zdravotním stavu ředitelky. V době plánované třetí schůze rady š. p. o. 29. 3. Byla nemocná a dopředu se omluvila z jednání. Protože nebylo jisté, zda nemá koronavirus, vyhlásila až do výsledku testu uzavření školy. Přes toto opatření se členové rady š. p. o. snažili bez přítomnosti nájemce vniknout do budovy a následně sestře ředitelce vytkli, že nechala vyměnit klíče, které měl od doby rekonstrukce pan Vrána. Výměna klíčů nicméně vyplývala nejen z nájemní smlouvy, ale i z toho důvodu, že ředitelka nemůže dovolit, aby do školy měly neomezený přístup nepovolané osoby.

Tlak rady š. p. o. také vnímáme jako snahu odvést pozornost od rekonstrukce a nechat i případné nedodělky zaplatit školou. Církvi se ze státní dotace pro školu zhodnotí opravený majetek a pražské diecézi se zúročí poskytnutá půjčka. V případě neúspěchu projektu pak objekt náboženské obce připadne jako jistina pražské diecézi. Pedagogové jsou z celé situace hluboce zklamaní a sdělili rodičům, že v tomto projektu nechtějí dále pokračovat. Ředitelka již mnohem dříve informovala pražského biskupa, že jsou zaměstnanci zklamaní a existuje riziko, že podají výpověď. Toto varování se pravděpodobně začíná naplňovat.

Ani teď si však biskup nenašel chvíli se se zaměstnanci sejít. Čas si naopak našel na schůzi s rodiči 21. dubna 2021, kde pronesl na adresu ředitelky řadu lživých svědectví. Ředitelka nebyla na schůzi pozvána, a tak se vůči těmto výrokům nemohla na místě ohradit. Současně biskup dovolil, aby ředitelku pošpinili i další zaměstnanci církve, především Marie Hánová, ačkoliv v některých případech musel znát skutečný stav věcí.

Jde však především o naše žáky a jejich rodiče, kteří své děti svěřili nově vzniklé škole s vírou v to, že jim zde bude poskytnuto nadstandardní vzdělávání. Důvěřovali církvi i škole a nyní jsou postaveni do nelehké situace. Jejich oblíbení pedagogové, kteří tvoří duši školy, chtějí společně odejít...

Domníváme se, že zde nebylo porušeno jen Boží přikázání, ale i zákony naší země. Výčet křivých svědectví je opravdu rozsáhlý a proto jej posíláme v příloze a prosíme všechny, aby si jej důkladně přečetli a zvážili závažnost situace.

Na základě těchto skutečností vyzýváme:

  1. Aby rekonstrukci budovy školy prošetřil Církevní revizní finanční výbor

ze strany nezávislých osob z jiných diecézí za přítomnosti současné ředitelky Krškové a školníka Lišky. Současně, aby tyto nezávislé osoby navrhly soudního znalce, který prošetří celý stav rekonstrukce, protože otazníky nevidíme jen nad vybavením, ale především nad celkovým provedením rekonstrukce.

  1. Aby Marie Hánová rezignovala ze všech funkcí v církvi, protože promluvila křivého svědectví proti bližnímu svému a hřešila tak proti Bohu a lidem. Její zaštiťování se vírou v Krista a odkazy na husovskou pravdu v souvislosti s jejím chováním chápeme jako rouhání proti Duchu svatému, jako odmítání Ducha Kristova.
  2. Aby David Tonzar rezignoval na funkci pražského biskupa a ze všech funkcí v církvi z těchto důvodů:
  1. Postavil se proti principům modernismu, když odmítl jednat s odbory. Jednota katolického duchovenstva byla vedle svého reformního poslání především odborovou organizací kněží a chtěla řešit sociální problémy nižšího duchovenstva. S Jednotou se scházeli čelní představitelé státu včetně prezidenta, kteří nebyli zaměstnavateli kléru, a přesto se snažili duchovním pomoct. Narozdíl od současné pražské diecéze ve vztahu k zaměstnancům školy. Odborový význam Jednoty nezpochybňoval ani arcibiskup Kordač. Nutnost odborové práce uznávali všichni zakladatelé církve včetně Farského. Význam odborového sdružování je integrální součástí vzniku naší církve a je jí bližší než tolik přetřásané liturgické barvy, které se řešily až v dalším vývoji Církve československé.
  2. Postavil se proti odkazu české reformace a především její radikální části, když dovolil, aby pražská diecéze na projekty svých vlastních bratří půjčovala na komerční úrok 4, 7 %, který rozhodně není v současné době nijak nízký. Není otázka, kdo na něj přistoupí, ale kdo jej nabízí. Půjčování na úrok mezi bratřími je v rozporu již se Starým zákonem: Svému bratru nebudeš půjčovat na úrok, na žádný úrok ani za stříbro ani za pokrm ani za cokoli, co se půjčuje na úrok (Dt 23,20).
  3. Nezachoval se jako správný pastýř, když si nenašel čas, aby promluvil se zaměstnanci školy, vyslechl je a nabídl jim pomoc. O složité situaci ve škole byl ředitelkou informován. Škola má nadprůměrně kvalifikované a zkušené pedagogy. Ti nastoupili do práce s velkým nadšením, kvůli nezájmu zřizovatele však nyní cítí velké zklamání a k obrovské škodě celého projektu chtějí společně odejít.
  4. Narozdíl od setkání se zaměstnanci se účastnil několikahodinového jednání s rodiči, kde vyslovil řadu lživých výpovědí vůči ředitelce. Ta však nebyla pozvána. Jaký byl cíl tohoto jednání? Postavit rodiče proti ředitelce a vnést podezření, že špatně hospodaří s prostředky školy? Současně dovolil, aby lživá obvinění vyslovili i další zaměstnanci církve. Byl toho přítomen a nezasáhl. Provinil se proti Mojžíšovu přikázání a samé podstatě křesťanského života a zřejmě i proti zákonům této země, jak si můžete přečíst z přiloženého souboru.
  1. Aby vikář Vladislav Hána odvolal volební vikariátní konferenci svolanou e-mailem z 28. dubna na 7. května 2021 a vikářka Růžena Adamová stejnou akci svolanou e-mailem z 3. května na 12. května 2021. Chápeme, že brzké svolání konference sníží možnost, aby se objevil nějaký protikandidát, ale vzhledem k výše citovaným skutečnostem nepovažujeme celou akci za vhodnou.

Vyzýváme a prosíme proto všechny sestry a bratry v naší církvi, aby nás podpořili a pomohli pročistit církev. Voláme o pomoc, aby úřad biskupa zastával člověk hodný slov apoštola Pavla: Neboť biskup má být bezúhonný jako správce Božího domu. Nemá být nadutý, zlostný, pijan, rváč, ziskuchtivý. Má být pohostinný, dobrý, rozvážný, spravedlivý, zbožný, zdrženlivý, pevný ve slovech pravé nauky, aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce (Ti 1, 7-9).“

Vaši

Jan Krško

duchovní NO CČSH Lužná Ivona Kršková

ředitelka Církevní základní školy mistra Jana Husa v Rakovníku

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář