Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čestný občan

27. 7. 2019

Alois Holub získal čestné občanství

Krnov má dalšího čestného ob­čana. Stal se jím in memoriam pan Alois Holub, nositel ocenění Spra­vedlivý mezi národy, které je pro­půjčováno izraelským památníkem Yad Vashem osobám nežidovského původu, jež za druhé světové války pomáhaly perzekvovaným Židům.

Nejvyšší občanskou poctu, udě­lovanou městem, mu na návrh za­stupitelského klubu KSČM proká­zalo 27. března Zastupitelstvo města Krnova. Listinu o udělení čestné­ho občanství převezmou synové Aloise Holuba ve středu 22. května v Koncertní síni sv. Ducha, kde se od 16.00 hodin uskuteční slavnost­ní oceňování osobností kultury za rok 2018.

Alois Holub se narodil 11. červ­na 1917 v Bítovčicích. V letech 1932-1936 se učil truhlářem v díl­ně mistra Jelínka ve Valašském Me­ziříčí. V roce 1938 dostal povolávací rozkaz, na vojnu nastoupil v Jemni­ci, ale brzy byl s vážným onemoc­něním hospitalizován v Jihlavě. Po návratu z nemocnice a rozpuš­tění československé armády roku 1939 se vrátil k mistru Jelínkovi do Meziříčí a pracoval zde v truh­lářské dílně. Setkal se zde s přáteli, díky kterým navázal spojení s ile­gálním odbojem organizovaným Komunistickou stranou Českoslo­venska. Do KSČ vstoupil v květnu 1939, ale v odboji neměl příležitost vyvinout větší činnost. Už v roce 1941 byla celá skupina prozrazena a 16. března 1941 byl také Alois Ho­lub zatčen. Ihned byl převezen do Kounicových kolejí v Brně, kde se stal svědkem masových poprav. Po půl roce vězení byl 9. října 1941 pře­vezen nejprve do shromažďovacího tábora Pod kaštany v Brně a následně do koncentračního tábora Maut­hausen. Zde pracoval v truhlářské dílně. Díky své zručnosti, vyráběl dřevěné krabičky a kazety zdobené intarzií pro esesáky, se v táboře do­žil konce války.

Když se blížilo osvobození a Němci v táboře vytvořili stanové ghetto Zeltenlager pro Židy, které převezli z jiných táborů, nosil Alois Holub do tohoto stanu potraviny. „Přijel jsem v únoru 1945 z Osvě­timi do Mauthausenu. Alois Holub byl tam již čtyři roky. Byl to komu­nista. Němci zavřeli komunisty do koncentračních táborů. On slyšel, že tam přijel jeden chlapec z Čes­koslovenska, že mluví česky. Když jsem tam přišel, tak jeden den přišel ke mně. Každý den mi pak přinášel trochu chleba, trochu jídla. Zatkli ho kvůli komunistické činnosti. Ač­koliv byl o několik let starší než já, stali jsme se přáteli. A přátelství se zachovalo až do dnešního dne. Je­likož byl v lágru již čtyři roky, bylo jeho postavení lepší než moje. Každý den mi přinášel chléb či polévku, za podmínek, které tam vládly, mi tím opravdu zachránil život. Slíbil jsem, že nikdy nezapomenu, co pro mne učinil, a opravdu jsem nezapomněl. Před několika lety obdržel od státu Izrael vyznamenání jako jeden ze Spravedlivých mezi národy, “ vzpo­mínal v roce 2008 pro Paměť náro­da rabín Sinaj Adler, jemuž v době seznámení s jeho celoživotním pří­telem bylo 16 let. Ocenění Spraved­livý mezi národy Alois Holub pře­vzal v roce 1994.

Po návratu z koncentračního tá­bora měl Alois Holub podlomené zdraví a musel se dlouho zotavo­vat. Proto nemohl vykonávat svou práci truhláře. Nejprve pracoval na úřadě, ale tato práce ho neuspoko­jovala. „Potom jsem mluvil se strej­dou, který byl v Krnově, i se synem utekli z Meziříče do pohraničí. Že tam dělá ve varhanách a že by to byla práce pro mě. Tak mě to tak nějak chytlo a aj tady jsem měl už známé moje kamarády, a tak jsem se sebral, přijel jsem a hledal jsem varhany, “ říká Alois Holub na na­hrávce pro Paměť národa v roce 2008.

Alois Holub zemřel v Krnově 24. února 2011. Životní příběh Aloi­se Holuba je zaznamenán v interne­tovém archivu Paměť národa www. pametnaroda.cz, z něhož bylo čer­páno.           (dc)

 

holub.png

 

 
 

 

objednatel